Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Suomen Spanieliliiton MEJÄ mestaruus 2017

SSL MEJÄ MESTARUUS 2017

Säännöt

Hyväksytty Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:ssä 11.01.2011

Voimassa 01.01.2012 alkaen

1.   Kokeen tarkoitus

Kokeen tarkoitus on valita Suomen Spanieliliiton jälkimestari. Kilpailu käydään met­säs­tys­koi­rien jäl­jes­tä­mis­kokeen voittajaluokassa.

2.   Osallistumisoikeus

Kokeeseen saavat osallistua Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdis­tys­ten jäsenten (ei kannatusjäsenten)  FCI:n roturyhmään 8.2 ja 8.3 kuuluvat koirat. Muilta osin sovelletaan metsästyskoirien jäl­­jes­tä­mis­kokeen sääntöjä. Todistus jäsenyydestä liitettävä ilmoittautumiseen.

Kokeeseen valitaan kuusi (6) koiraa kodassa 4. määritellyn va­lin­ta­me­net­te­lyn mukaan sekä edel­li­sen vuoden mestari.

3.   Lohkojako

Suomen Spanieliliitto ry:yn kuuluvat jäsenyhdistykset jaetaan kuuteen eri lohkoon (lohkot 1 – 6). Jokaiseen lohkoon kuuluvat jäsenyhdistykset määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n MEJÄ-toimikunta (toi­mi­kunnan puuttuessa lohkojaon määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n hallitus). Kussakin lohkossa nimetään henkilö lohkovastaavaksi, joka vastaa koirien va­lin­nas­ta ja mahdollisesta karsintakokeen järjestämisestä.  Lohkovastaavan valitsevat lohkon jäsenyhdistykset ja ilmoittavat hänen nimensä Suomen Spanieliliitto ry:n MEJÄ-toimikunnalle (toi­mi­kunnan puuttuessa ilmoitetaan Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselle).

4.   Valintamenettely

Kukin lohko valitsee mestaruuskokeeseen edustajansa ja mahdolliset varakoirat. Varakoiria valitaan vähintään kaksi (2) kappaletta.

Näissä säännöissä koiran haltijalla tarkoitetaan ihmistä, jonka luona koira pysyvästi asuu. Koiran haltijan on kuuluttava johonkin Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistykseen.

Koiran haltija ilmoittaa koiransa kirjallisesti kunkin lohkon lohkovastaavalle, viimeistään 14 päivää ennen mestaruuskoetta. Mikäli koiran haltija kuuluu johonkin maanlaajuiseen rotua harrastavaan yhdistykseen ja/tai useampaan paikalliseen jäsenyhdistykseen, on koiran haltijan ilmoitettava koiransa siihen lohkoon, johon maanlaajuinen rotua harrastava yhdistys TAI paikallinen jäsenyhdistys kuuluu. Tässä paikallisella jäsenyhdistyksellä tarkoitetaan sitä spanieliyhdistystä, joka toimii koiran haltijan kotipaikkakunnan kennelpiirin alueella.Vain yhtä yhdistystä voi edustaa.

Valinnan lohkon edustajasta tekee lohkovastaavan nimeämä valitsijahenkilö. Valinta suoritetaan kolmen parhaan voittajaluokasta saavutetun tuloksen yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Jos tämän jälkeen on tasatuloksia, niin neljäs tulos ratkaisee. Jos tilanne on vielä tasan, lohkon edustaja ratkaistaan arpomalla. Jos lohkon edustaja valitaan arpomalla, on koirien haltijoilla oikeus olla läsnä arvonnassa.

Mikäli jostakin lohkosta ei tule yhtään ilmoittautumista, niin kokeeseen valitaan muiden lohkojen varakoirista se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.

Koetuloksiksi hyväksytään edellisen rotumestaruuskokeen jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset.

Lohkon koirat voidaan valita myös karsintakokeen avulla. Karsintakokeen koirat valitaan yllä olevan menettelytavan mukaisesti. Mestaruuskokeen varakoiraa valittaessa karsintakokeen tulos voidaan laskea yhdeksi kokeeksi.

4.1.1    Karsintakoe

Koe on järjestettävä viimeistään 14 päivää ennen mes­taruuskoetta. Eri pyynnöstä Suomen Spa­ni­eli­liitto ry:n MEJÄ-toi­mi­kunnalta tai Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselta koe voi­daan jär­jestää myös myöhemmin.

Jos lohkon jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa karsintakokeen perusteella, on päätös karsintakokeen järjestämisestä oltava yksimielinen. Muussa tapauksessa koirat valitaan tulosten perusteella yllä olevan menettelyn mukaisesti.

Karsintakokeen paras koira osallistuu mestaruuskokeeseen. Varakoirat valitaan seuraavista tu­los­jär­jestyksessä. Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.

Kar­sintakokeessa kilpaillaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluo­kas­sa.

4.1.2    Osallistujamäärän täyttäminen varakoirilla

Jos jokin lohko ei lähetä edustajaa mestaruuskokeeseen tai edellisen vuoden mestari ei osallistu, täytetään vapaat paikat varakoirista seuraavasti:

- Edellisen vuoden mestarin jäädessä pois, valitaan sen tilalle varakoira siitä lohkosta, jota se edusti mestariksi tullessaan.

- Mikäli jostakin lohkosta ei tule yhtään ilmoittautumista, niin kokeeseen valitaan muiden lohkojen varakoirista se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.

- Mikäli jonkin lohkon edustaja estyy osallistumasta kokeeseen, valitaan sen tilalle ko. lohkon varakoira. Mikäli varakoiraa/koiria ei ole ko. lohkosta ilmoitettu lainkaan, valitaan kokeeseen muiden lohkojen varakoirista se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.

- Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.

4.1.3    Ilmoittautuminen mestaruuskokeeseen

Lohko ilmoittaa edustajansa sekä ensimmäisen ja toisen varakoiransa mes­ta­ruus­kokeen jär­jes­tä­jäl­le viimeistään 12 päivää ennen mestaruuskoetta. Valintaperusteet (ts. varakoirien saavuttamat pisteet) ilmoitetaan myös mah­dol­lis­ten varakoirien valintaa varten.

5.   Erimielisyydet

Mikäli mestaruuskokeeseen osallistumaan oikeutettujen koirien valinnasta syntyy erimielisyyttä, pää­töksistä voi valittaa Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hallitukselle, jolla on ylin päätäntävalta asiassa.

6.   Järjestävä yhdistys

Kukin lohko järjestää mestaruuskokeen vuorollaan järjestyksessä lohko 1 – lohko 6. Ellei vuo­ros­sa oleva lohko koetta pys­ty järjestämään, vuoro siirtyy seuraavalle lohkolle, mutta tästä on il­moi­tettava viimeistään e­del­tä­väs­sä mestaruuskokeessa.

7.   Tuomarit

Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n MEJÄ-toimikunta tai hallitus valitsee mes­ta­ruuskokeen ylituomarin ja hänen varatuomarinsa, joka on seuraavan vuoden ylituomari.

8.   Muutokset sääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Spanieliliitto – Finlands Spaniel­för­bund ry:n MEJÄ-toimikunta (toimikunnan puuttuessa jäsenyhdistys voi tehdä muutosesityksen), jo­ka esittää hyväksymänsä muutokset Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hal­li­tuk­selle vahvistettavaksi

©2019 Metsästyskoirien jäljestämiskoe - suntuubi.com